Que fa?

El propòsit i objecte d’aquesta Cooperativa és que els pares i les mares de l’escola GOAR contribueixin a innovar i millorar els diversos aspectes relacionats amb l’educació, particularment la formació reglada, abastant les diferents etapes, nivells, graus i modalitats que estableixi la legislació sobre educació vigent en cada moment, entenent que l’educació és un instrument fonamental per al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat i en què hi han de col·laborar tots els agents implicats.

Forma igualment part dels propòsits de la Cooperativa contribuir a crear un model educatiu basat en els valors cooperatius de la solidaritat, l’ajuda mútua i la millora de l’entorn comunitari, tot plegat orientat a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular.

Per complir aquests propòsits es considera fonamental el treball conjunt del professorat i altres professionals educatius i de les famílies, de manera que aquestes participin i s’impliquin en el procés formatiu. Per això, els pares, les mares i els tutors de l’alumnat del centre educatiu ESCOLA GOAR, titularitat de la societat “Escola GoarSLU“, considerem adient constituir una cooperativa de consum de la qual en formin part les famílies com a persones sòcies cooperadores, i que alhora mantingui vincles amb els professionals i educadors, els quals s’hi podran incorporar com a persones sòcies col·laboradores, esdevenint així la cooperativa un instrument adient per assolir els propòsits i finalitats esmentades.

La finalitat bàsica de la nostra cooperativa és dotar als alumnes de l’Escola GOAR dels millors recursos tecnològics possibles, d’acord amb les necessitats essencials marcades per l’escola, de forma que puguem millorar encara mes la seva formació i que això ajudi a assolir uns coneixements que els permetin en un futur partir d’una posició més avantatjosa a l’hora de prosseguir la seva formació fora de l’escola.