P202101 – WIRIS Quizzes, eina de support a ciències

Descripció general

Integració de l’eina WIRIS Quizzes al Docus. Aquesta eina ens permet adaptar el Docus a un entorn matemàtic. D’aquesta forma, permet a l’alumnat interactuar amb objectes matemàtics, obtenir infinites activitats autogenerades i un feedback que analitzi la seva resposta (l’eina és capaç d’analitzar quin tipus de resposta ha donat l’alumne i explicar perquè és correcta o parcialment correcta).

Els objectius de l’ús d’aquesta eina són:

  • Oferir recursos de treball autònom a l’alumnat per tal de millorar el seu rendiment.
  • Treballar la seguretat envers l’assignatura i reduir, així, l’ansietat matemàtica.
  • Fer un seguiment personalitzat i adaptat al ritme de treball, de forma que el professorat tingui més informació sobre l’alumne i l’alumne obtingui un feedback ajustat a les seves necessitats.
Activitats i calendari

Al llarg del curs 2020 – 2021 el professorat de Matemàtiques de l’ESO i Batxillerat, ens familiaritzarem amb l’eina fent-ne ús a tots els cursos.
Podrem observar com funciona dins l’aula.
Les reunions de departament trimestrals seran un espai de formació i generació de materials.

Difusió
  • A través de Docus
  • Us a les sessions de classe
Recursos i pressupost
Llicència WIRIS per a 346 alumnes i 5 professors
(Renovació anual)
1.004,78€
  
Total1.004,78€
Avaluació

Podrem avaluar la utilitat de l’eina si es donen els següents indicadors observats pel professorat:

  • Major seguretat envers l’assignatura per part de l’alumnat.
  • Major capacitat per a detectar dificultats.
  • Major flexibilitat per a adaptar la pràctica als diferents ritmes de l’alumnat dins una mateixa aula i, per tant, millor funcionament de les sessions de classe.
Valoració

Resultats molt positius especialment als primers cursos de l’ESO, on ha satisfet les expectatives: s’ha utilitzat com a eina d’avaluació però també d’estudi autònom i els ha ajudat a guanyar seguretat en les operacions.
Previsió d’ampliar el seu ús en cursos superiors d’ESO per als alumnes que ja l’han utilitzat en cursos anteriors o introduir-la gradualment en grups on encara no s’ha utilitzat.

Previsió de fer-la servir al Batxillerat de cara a la preparació de la Selectivitat, com a complement de la pràctica amb models PAU.