P202211 – Material manipulatiu de Innovamat

Descripció general

Material complementari a l’aula que completa el material propi de l’alumne. Treballar les matemàtiques de manera manipulativa es tracta d’un mètode que es treballa a la nostra escola, els nostres nens comencen amb l’experimentació i la manipulació d’objectes diversos, per facilitar l’accés als infants als aprenentatges abstractes.

Els materials ens serveixen per a desafiar, per a provocar, per a proposar…. manipular materials diversos és imprescindible en l’aprenentatge de les matemàtiques. El material manipulatiu ajuda als infants a generar comprensió i a generar idees.

Els materials manipulatius s’han de fer servir, en major o menor mesura, en totes les etapes educatives. Les fases vivencial, manipulativa, gràfica i simbòlica són quatre aixetes obertes alhora sobre la mateixa pica. 

educació infantil, per exemple, les aixetes vivencial i simbòlica estan rajant molt, la gràfica només té un filet d’aigua i l’aixeta simbòlica només goteja. A l’educació secundària, malgrat que l’aixeta del simbolisme és ben oberta, cap de les altres tres ha estat mai tancada del tot.

Activitats i calendari

Dintre de l’horari escolar i dintre del currículum escolar programat.

Difusió
  • Difusió de material audiovisual on es vegi l’ús dels nous equips
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
El llistat de material per definir en funcio del presupost: reglets Cuisenaire, policubs, pattern blocks, tangram, daus, boles i bosses, collaret de boles, àbacs, geoplans, miralls, blocs lògics, cintes mètriques, blocs multibase…1500€
Total1500€
Avaluació
  • Formulari d’avaluació per part dels alumnes i dels técnics o profesors.
Valoració final

Aquest material permet donar continuïtat a la programació Innovamat manipulant i vivenciant l’aprenentatge de les matemàtiques.

El fet de tenir un sol material per curs i no per classe dificulta dur a terme una mateixa activitat en més d’una vegada per tal de reforçar el contingut. Creiem que seria bo que cada classe disposes del seu propi material.