P202103 – Ampliació del Laboratori de Robotica

Descripció general

Dotació de més plaques Arduino i components electrònics.

Això ens permetrà :

  • Desenvolupar  el currículum de l’assignatura de tecnologia a 2n, 3r i 4t de la ESO i 1r de Batxillerat al ritme que està programat per assolir tots els objectius de l’assignatura amb relació al camp de la programació i de la robòtica.
Activitats i calendari

La utilització d’aquests dispositius seria un cop a la setmana per part del curs de 3r de la ESO durant dos trimestres i a 2n i 4t de la ESO i 1r de Batxillerat es redueix el seu us a un trimestre.

Difusió
  • Difusio de material audiovisual on es vegi l’us dels nous equips
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
30 Kits de plaques “compatibles” Arduino875€
Total875€
Avaluació
  • Nombre d’alumnes que asisteixin a les activitats
  • Nombre d’activitats que es realitzen
  • Enquesta de satisfacció
Valoració

Ha sigut un projecte molt positiu perquè l’alumnat pot disposar d’un kit individual per poder treballar, programar i manipular durant tota l’hora i pot aprendre els coneixements que s’han treballar a classe de forma vivencial. El fet de disposar d’un kit individual ha millorat l’aprenentatge i l’aprofitament dels tallers i laboratoris.