P202404 – Creació d’espais a Cicle Inicial de Primària

Descripció del projecte

Per tal de seguir amb el projecte de millora pedagògica a les aules, es vol impulsar aquesta proposta amb l’objectiu que els espais de cicle inicial, on els infants desenvolupen el seu procés d’aprenentatge, s’adeqüin a les seves necessitats i elspermeti aprendre de manera globalitzada en un ambient més acollidor.
Així, doncs, es vol fer una modificació dels espais amb l’objectiu que puguin desplaçar-se lliurement tenint tot al seu abast i es fomenti l’autonomia de l’alumnat respectant el ritme d’aprenentatge de cadascú. D’aquesta manera, s’aconseguiria que els espais fossin més confortables a l’hora de dur a terme l’aprenentatge per racons i per projectes i, a més a és, es podria donar continuïtat al projecte de renovació d’aules que es va iniciar a Infantil.

On, quan i per a qui va destinat

Es pretén la transformació d’aules de Cicle Inicial de Primària seguint la línia Diip ( proposada per Paola Soggia , que proposa uns criteris de disseny dels espais d’aprenentatge innovadors, i trencadors amb les línies tradicionals de les aules.
El projecte començaria el primer trimestre del curs 2023-2024

Recursos necessaris

Donat que l’objectiu és proporcionar part del mobiliari per crear espais, no té de moment un cost fix, que dependrà del mobiliari finalment escollit. Assignem doncs una previsió de cost orientatiu d’aquesta actuació d’uns 2000 €

Com ho valorarem

Un cop finalitzat el curs, tots els docents que han passat per aquestes aules, valoraran si aquesta creació d’espais ha millorat el procés d’aprenentatge de l’Infant i en quin sentit, proporcionant-nos un petit informe amb les seves conclusions.