Com funciona ?

La cooperativa està formada per socis consumidors i socis colꞏlaboradors.

Seran socis consumidors els que en representen a les famílies, és a dir, el pare, la mare o el tutor legal, però només un per família.

En seran socis colꞏlaboradors els professors, personal no docent i d’altres entitats que hi vulguin participar.

El màxim òrgan decisori de la Cooperativa és l’Assemblea, a la qual tenen dret d’assistència i vot tots els socis, tan consumidors com col.laboradors.

Les decisions aprovades en Assemblea seran executades pel Consell Rector de la Cooperativa, escollits també per l’Assemblea

Tant l’escola, com els socis col·laboradors i també els consumidors, podran presentar els projectes que es volen desenvolupar des de la Cooperativa, el Consell Rector en farà una presentació a l’Assemblea, que escollirà els projectes que es tiren endavant.

El Consell Rector serà el responsable de tirar endavant el projecte o projectes aprovats per l’Assemblea.

Aquests projectes s’hauran de presentar primer al consell rector abans de celebrar l’assemblea, de manera aquest supervisi i prepari els projectes per presentar-lo a les famílies (objectius del projecte i pressupost).

funcionament