P202101 – WIRIS Quizzes, eina de support a ciències

Descripció general

Integració de l’eina WIRIS Quizzes al Docus. Aquesta eina ens permet adaptar
el Docus a un entorn matemàtic. D’aquesta forma, permet a l’alumnat
interactuar amb objectes matemàtics, obtenir infinites activitats
autogenerades i un feedback que analitzi la seva resposta (l’eina és capaç
d’analitzar quin tipus de resposta ha donat l’alumne i explicar perquè és
correcta o parcialment correcta).

Els objectius de l’ús d’aquesta eina són:

 • Oferir recursos de treball autònom a l’alumnat per tal de millorar el
  seu rendiment.
 • Treballar la seguretat envers l’assignatura i reduir, així, l’ansietat
  matemàtica.
 • Fer un seguiment personalitzat i adaptat al ritme de treball, de forma
  que el professorat tingui més informació sobre l’alumne i l’alumne
  obtingui un feedback ajustat a les seves necessitats.
Activitats i calendari

Al llarg del curs 2020 – 2021 el professorat de Matemàtiques de l’ESO i
Batxillerat, ens familiaritzarem amb l’eina fent-ne ús a tots els cursos.
Podrem observar com funciona dins l’aula.
Les reunions de departament trimestrals seran un espai de formació i
generació de materials.

Difusió
 • A través de Docus
 • Us a les sessions de classe
Recursos i pressupost
Llicència WIRIS per a 346 alumnes i 5 professors
(Renovació anual)
1.004,78€
  
Total1.004,78€
Avaluació

Podrem avaluar la utilitat de l’eina si es donen els següents indicadors
observats pel professorat:

 • Major seguretat envers l’assignatura per part de l’alumnat.
 • Major capacitat per a detectar dificultats.
 • Major flexibilitat per a adaptar la pràctica als diferents ritmes de
  l’alumnat dins una mateixa aula i, per tant, millor funcionament de
  les sessions de classe.